DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Urząd Miejski w Złotowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej zlotow.konsultacjejst.pl.

 • Data publikacji:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna - wymogi ustawy są spełnione z pewnymi nielicznymi wyjątkami z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Data sporządzenia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Aleksandra Zachęć
 • E-mail: [email protected]
 • Numer telefonu: 67 263 26 40 wew. 21

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1

 • Do budynku prowadzą cztery wejścia: dwa wejścia od alei Piasta oraz dwa wejścia od strony parkingu od ul. ks. dr Bolesława Domańskiego.
 • Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
 • Przy pierwszym wejściu od alei Piasta, licząc od przejścia dla pieszych od strony ronda, zainstalowany jest przycisk wezwania asysty Call Hear - system „wzywania pomocy”. Urządzenie aktywowane jest ręcznie, po naciśnięciu przycisku. Na szybie drzwi jest naklejona informacja o podjeździe do budynku znajdującym się po drugiej stronie budynku. Przed drzwiami wejściowymi znajduje się stopień. Za drzwiami znajdują się schody prowadzące na parter budynku.
 • Przed drugim wejściem od alei Piasta, licząc od strony ronda, znajduje się stopień i zainstalowane są drzwi automatyczne, za którymi znajdują się schody prowadzące na parter budynku.
 • Do wejścia pierwszego od ul. ks. dr Bolesława Domańskiego (wejście od strony parkingu) prowadzą schody. Przy drzwiach zainstalowany jest dzwonek. Na parter budynku prowadzą schody.
 • Do wejścia drugiego od ul. ks. dr Bolesława Domańskiego (wejście od strony parkingu) prowadzi podjazd dla wózków. Wejście prowadzi na parter budynku. Jest to najbardziej dogodne wejście do budynku Urzędu.
 • Przed budynkiem od strony alei Piasta jest wyznaczone jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma windy.
 • Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze.
 • W budynku nie ma toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku na parterze na stanowisku obsługi jest zainstalowana pętla indukcyjna i powiększalnik stacjonarny Topaz 22”.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W budynku urzędu przy wszystkich zejściach ze schodów zamontowane są pola uwagi. Pola uwagi są koloru żółtego i składają się z elementów punktowo wypukłych (guzków). Ich zadaniem jest informowanie osób niewidomych i słabowidzących o niebezpieczeństwie, jakim jest zejście ze schodów. 
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.