Budżet obywatelski w GMINIE MIASTO ZŁOTÓW W 2023 ROKU

Zasady Budżetu Obywatelskiego w Gminie Miasto Złotów w 2023 roku.

Podstawą prawną regulującą zasady Budżetu Obywatelskiego w Gminie Miasto Złotów w 2023 roku jest UCHWAŁA NR XLIV.311.2022 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 27 Kwietnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Złotów na rok 2023. Do pobrania TUTAJ. 

Poniżej najważniejsze informacje o tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego.

1. Do 19 sierpnia 2022 r. należy złożyć formularz z propozycją zadania do Budżetu Obywatelskiego. 

2. Formularz należy złożyć w wersji elektronicznej i załączyć skan:

- oświadczenia autora projektu,

- listy poparcia,

oraz ewentualnie zdjęcia dotyczące zgłaszanego zadania, mapy z lokalizacją zadania, projekty, kosztorysy itp. 

3. Szacunkowy koszt realizacji zgłoszonego zadania nie może przekroczyć kwoty 75.000,00 zł.

4. Zgłaszane zadanie musi uzyskać poparcie co najmniej 15 mieszkańców Gminy Miasto Złotów.

5. Zgłaszanym zadaniem może być każda inicjatywa obywatelska, która przyczyni się do pozytywnego rozwoju Gminy Miasto Złotów. Inicjatywą obywatelską może być w szczególności projekt zadania, takiego jak:

1) budowa, modernizacja, adaptacja, remont elementu infrastruktury miejskiej, inwestycja lub zakup wyposażenia, mające na celu poprawę warunków życia i funkcjonowania mieszkańców,

2) wydarzenie o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym z wyłączeniem bieżącej administracyjnej działalności podmiotów.

6. Proponowane zadania winny być realizowane wyłącznie na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miasto Złotów, z wyłączeniem nieruchomości będących w trwałym zarządzie bądź w użytkowaniu jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Złotów. 

7. Proponowane zadania, o których mowa w pukcie 5 ppodpunkt 2 winny być realizowane wyłacznie na terenie położonym w granicach administracyjnych Gminy Miasto Złotów. 

8. Zgłaszany projekt zadania winien być ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców.

9. Zgłaszany projekt zadania winien, o ile jest to możliwe, uwzględniać uniwersalne projektowanie, w taki sposób by był użyteczny dla wszystkich w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania (zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062).

10. O wyborze propozycji zadań do realizacji decydują mieszkańcy Gminy Miasto Złotów. 

11. Zadania oceniane będą przez mieszkańców Gminy Miasto Złotów w głosowaniu elektronicznym przeprowadzonym w dniach od 26 września do 14 października 2022 r.

12. Do realizacji zostaną zakwalifikowane zadania, które uzyskały największą liczbę głosów, lecz nie mniej niż 200 głosów ważnych. W przypadku, gdy dwa lub więcej zadań uzyska taką samą liczbę głosów, o ich kolejności na liście zadecyduje publiczne losowanie.