Budżet obywatelski w GMINIE MIASTO ZŁOTÓW W 2022 ROKU

Zasady Budżetu Obywatelskiego w Gminie Miasto Złotów w 2022 roku.

Podstawą prawną regulującą zasady Budżetu Obywatelskiego w Gminie Miasto Złotów w 2022 roku jest UCHWAŁA NR XXVIII.228.2021 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Złotów na rok 2022. Do pobrania TUTAJ. 

Poniżej najważniejsze informacje o tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego.

1. Do 20 sierpnia 2021 r. należy złożyć formularz z propozycją zadania do Budżetu Obywatelskiego. 

2. Formularz należy złożyć w wersji elektronicznej i załączyć skan:

- oświadczenia autora projektu,

- listy poparcia,

oraz ewentualnie zdjęcia dotyczące zgłaszanego zadania, mapy z lokalizacją zadania, projekty, kosztorysy itp. 

3. Szacunkowy koszt realizacji zgłoszonego zadania nie może przekroczyć kwoty 75.000,00 zł.

4. Zgłaszane zadanie musi uzyskać poparcie co najmniej 20 mieszkańców Gminy Miasto Złotów.

5. Zgłaszanym zadaniem może być każda inicjatywa obywatelska, która przyczyni się do pozytywnego rozwoju Gminy Miasto Złotów. Inicjatywą obywatelską może być w szczególności projekt zadania, takiego jak:

1) budowa, modernizacja, adaptacja, remont elementu infrastruktury miejskiej, inwestycja lub zakup wyposażenia, mające na celu poprawę warunków życia i funkcjonowania mieszkańców,

2) wydarzenie o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym z wyłączeniem bieżącej administracyjnej działalności podmiotów.

6. Proponowane zadania mogą być realizowane wyłącznie na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miasto Złotów.

7. Zgłaszany projekt zadania winien być ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców. W przypadku zadania inwestycyjnego realizowanego na terenie zarządzanym przez jednostki organizacyjne Gminy Miasto Złotów wybudowany obiekt musi być dostępny dla wszystkich mieszkańców po zamknięciu jednostki, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy.

8. Zgłaszany projekt zadania winien, o ile jest to możliwe, uwzględniać uniwersalne projektowanie, w taki sposób by był użyteczny dla wszystkich w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania (zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062).

9. O wyborze propozycji zadań do realizacji decydują mieszkańcy Gminy Miasto Złotów. 

10. Zadania oceniane będą przez mieszkańców Gminy Miasto Złotów w głosowaniu elektronicznym przeprowadzonym w dniach od 25 września do 15 października 2021 r.