Budżet obywatelski w GMINIE MIASTO ZŁOTÓW W 2024 ROKU

Zasady Budżetu Obywatelskiego w Gminie Miasto Złotów w 2024 roku.

Podstawą prawną regulującą zasady Budżetu Obywatelskiego w Gminie Miasto Złotów w 2024 roku jest UCHWAŁA NR XLIV.419.2023 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 26 Kwietnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Złotów na rok 2024. Do pobrania TUTAJ. 

Poniżej najważniejsze informacje o tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego.

1. Do 4 sierpnia 2023 r. należy złożyć formularz z propozycją zadania do Budżetu Obywatelskiego. 

2. Formularz należy złożyć w wersji elektronicznej i załączyć skan:

- oświadczenia autora projektu,

- listy poparcia,

oraz ewentualnie zdjęcia dotyczące zgłaszanego zadania, mapy z lokalizacją zadania, projekty, kosztorysy itp. 

3. Szacunkowy koszt realizacji pojedynczego zgłoszonego zadania, takiego jak: budowa, modernizacja, adaptacja, remont elementu infrastruktury miejskiej, inwestycja lub zakup wyposażenia, mające na celu poprawę warunków życia i funkcjonowania mieszkańców, nie może przekroczyć kwoty 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych).

4. Szacunkowy koszt realizacji pojedynczego zgłoszonego zadania, takiego jak: wydarzenie o charakterze prospołecznym, proekologicznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym z wyłączeniem bieżącej administracyjnej działalności podmiotów, nie może przekroczyć kwoty 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych).

5. Zgłaszane zadanie musi uzyskać poparcie co najmniej 15 mieszkańców Gminy Miasto Złotów.

6. Proponowane zadania takie jak: budowa, modernizacja, adaptacja, remont elementu infrastruktury miejskiej, inwestycja lub zakup wyposażenia, mające na celu poprawę warunków życia i funkcjonowania mieszkańców, winny być realizowane wyłącznie na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miasto Złotów z wyłączeniem nieruchomości będących w trwałym zarządzie bądź w użytkowaniu jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Złotów. 

7. Proponowane zadania takie jak: wydarzenie o charakterze prospołecznym, proekologicznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym z wyłączeniem bieżącej administracyjnej działalności podmiotów, winny być realizowane wyłącznie na terenie

położonym w granicach administracyjnych Gminy Miasto Złotów.

8. Zgłaszany projekt zadania winien być ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców. 

9. Zgłaszany projekt zadania winien, o ile jest to możliwe, uwzględniać uniwersalne projektowanie, w taki sposób by był użyteczny dla wszystkich w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania (zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062).

10. O wyborze propozycji zadań do realizacji decydują mieszkańcy Gminy Miasto Złotów. 

11. Zadania oceniane będą przez mieszkańców Gminy Miasto Złotów w głosowaniu elektronicznym przeprowadzonym w dniach od 11 września do 29 września 2023 r. 

12. Do realizacji zostaną zakwalifikowane zadania, które uzyskały największą liczbę głosów, lecz nie mniej niż 200 głosów ważnych. W przypadku, gdy dwa lub więcej zadań uzyska taką samą liczbę głosów, o ich kolejności na liście zadecyduje publiczne losowanie.