POLITYKA PRYWATNOŚCI

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w związku z przeprowadzeniem konsultacji społecznych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Złotowie z siedzibą w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, e-mail: [email protected], tel. 67 263 26 40.

Przedstawiciel administratora danych:

Przedstawicielem administratora danych osobowych jest Burmistrz Miasta Złotowa Pan Jakub Pieniążkowski, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, e-mail: [email protected], tel. 67 263 26 40.

Inspektor ochrony danych:

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim

w Złotowie może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych

w następujący sposób:

• drogą elektroniczną: e-mail: [email protected];

• pisemnie: na adres siedziby Administratora.

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 ze zmianami), w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Gminy Miasto Złotów na lata 2021 - 2030 oraz w zakresie niezbędnym do opracowania wyników konsultacji oraz realizacji obowiązków sprawozdawczych, kontrolnych a także archiwalnych związanych z procesem konsultacji.  

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy:

a) art. 6 ust.1 lit c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego na administratorze), 

b) art. 5a ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zmianami),

c) uchwały nr XXIX.240.2021 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Miasto Złotów na lata 2021-2030,

d) art. 56 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 164 ze zmianami), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych – obowiązek zarchiwizowania sprawy.

Okres przechowywania danych osobowych:

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania

i przechowywane zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym

i archiwach.

Prawa osób, których dane dotyczą:

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo:

• dostępu do treści swoich danych osobowych, 

• sprostowania/poprawienia swoich danych osobowych,

• usunięcia swoich danych osobowych,

• ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych 

• przenoszenia swoich danych osobowych,

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pan dotyczących narusza przepisy RODO.

Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w celu realizacji obowiązków prawnych Administratora.

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie rozpatrzenie Pani/Pana uwagi jako osoby anonimowej, bez możliwości prowadzenia dalszej korespondencji w celu wyjaśnienia jej treści itp.

Odbiorcy danych:

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do pozyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa - podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie stosownych przepisów prawa do analizy wyników konsultacji społecznych,

a także podmioty świadczące na rzecz Urzędu Miejskiego w Złotowie usługi, w tym związane z obsługą systemów teleinformatycznych.

Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.